Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης» με αρ.πρωτ. 9767/ΑΣ/04.09.2020