Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης»

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης.
Το προς προμήθεια Πληροφοριακό Σύστημα κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 48444000-2 Λογιστικό σύστημα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 49.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000,00 ΦΠΑ (24%): € 9.600,00].
Η υλοποίηση της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της και η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας σε δώδεκα (12) μήνες από την οριστική παραλαβή του συστήματος.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Τρίτη, 15/09/2020 και ώρα 12:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (ΤΕΥΔ.xml) είναι διαθέσιμo το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή .xml
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.