Διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τις Νοσοκομειακές Μονάδες», στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ για τη διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων» της Πράξης: «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841»

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, ζευγών οπτικών ινών (ένα ζεύγος οπτικών ινών ανά διαδρομή) για την διασύνδεση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, με το καταλληλότερο σημείο παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ, των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων που αφορούν την Πράξη «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».
Ειδικότερα, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών με συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 64200000-8    Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε έτη και έξι μήνες (15 έτη και 6 μήνες) από την υπογραφή της. Δηλαδή, η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και η διάρκεια των υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή υπηρεσιών υλοποίησης των οπτικών συνδέσμων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας με τα επ’ αυτής Παραρτήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 928.317,16€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 748.642,87€, ΦΠΑ: 179.674,29€.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  11/09/2020 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.