Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας της υποδομής firewall της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για την υποδομή firewall που διαθέτει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: €223.200,00 [€180.000,00 + ΦΠΑ (24%) €43.200,00], με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του ποσού της Σύμβασης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των €334.800,00 [€270.000,00 + ΦΠΑ (24%) €64.800,00]. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε επέκταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της (έναρξη όχι νωρίτερα από 30/10/2020), με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων υπηρεσιών και όχι για μέρος του έργου, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  31/08/2020 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.