Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: € 744.000,00 [600.000,00€ + ΦΠΑ (24%) €144.000,00], με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του ποσού της Σύμβασης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των € 1.116.000,00 [€ 900.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 216.000,00]. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε επέκταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  31/08/2020 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.