Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς Βιβλίων/Δεμάτων για την υπηρεσία «Εύδοξος» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς συγγραμμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Εύδοξος – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων» της Αναθέτουσας Αρχής, για λογαριασμό των εκδοτών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η παροχή των υπηρεσιών διατίθεται προαιρετικά στους εκδότες των διδακτικών συγγραμμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία της διανομής, ως εναλλακτική δυνατότητα διάθεσης βιβλίων για όσους εκδότες δεν θα υποδείξουν συνεργαζόμενα σημεία διανομής για ένα επιλεγόμενο διδακτικό σύγγραμμα στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης «Εύδοξος». Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει την ίδια χρέωση για όλους τους εκδότες καθώς και για όλες τις αποστολές συγγραμμάτων σε οποιαδήποτε περιοχή. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου έχει αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων όρων που πρέπει να πληροί η παρεχόμενη υπηρεσία ταχυμεταφοράς προς τους εκδότες που συμμετέχουν στην δράση «Εύδοξος». Οι εκδότες θα συνάπτουν ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας με την Ανάδοχο εταιρεία, εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ταχυμεταφοράς, όπου θα ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και τις 31/08/2021 και εφόσον παραμένει σε ισχύ το τρέχον  θεσμικό πλαίσιο.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 17/07/2020 και ώρα 15:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε επεξεργάσιμη μορφή είναι διαθέσιμο εδώ.