Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες συντήρησης του οπτικού εξοπλισμού του δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης, κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: € 744.000,00[600.000,00€ + ΦΠΑ (24%) €144.000,00], με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του ποσού της Σύμβασης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των € 1.116.000,00 [€ 900.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 216.000,00]. Το δικαίωμα προαίρεσης θα αφορά σε επέκταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (12) επιπλέον μήνες,
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράτασή της έως και δώδεκα (12) μήνες.
Η Σύμβαση  θα ανατεθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ του τεύχους διακήρυξης προς Διαβούλευση, ήτοι έως και 03/06/2020.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ