Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔYΤE Α.Ε. στην Κνωσσό (ΕΔΥΤΕ/Κνωσσός) και στον ποταμό Λούρο (ΕΔΥΤΕ/Λούρος) στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν :

  • Προληπτική και διορθωτική συντήρηση για το σύνολο του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
  • Υπηρεσίες συνεχούς (24×7) απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων από οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης και λειτουργίας υποδομών.
  • Προγραμματισμός και υλοποίηση συντήρησης σε περιοδική βάση.
  • Εκπόνηση αναφορών λειτουργίας, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε τριμηνιαία βάση.
  • Άμεση απόκριση με εξειδικευμένους ή/και πιστοποιημένους τεχνικούς στο πεδίο σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει την λειτουργία του κόμβου.
  • Υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του έργου με διαθεσιμότητα και παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μικρουλικών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού στο βαθμό που περιγράφεται στο παρόν τεύχος.
  • Περιοδικός έλεγχος της ποιότητας πετρελαίου στις δεξαμενές καυσίμου με χημική ανάλυση οξείδωσης και έλεγχο βιολογικής μόλυνσης (μύκητες).
  • Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων, την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής, την επέκταση των υποδομών, για την βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των υποδομών και των διαδικασιών επείγουσας ανάγκης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τετρακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (431.520,00€) – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 348.000,00€, ΦΠΑ: 83.520,00€).
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  12/06/2020 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δεν δύναται να δώσει παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών λόγω του χρονικού περιορισμού για την ανανέωση της υποστήριξης των υποδομών των Κέντρων Δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλλεται μια μέρα πριν τη λήξη υποβολής των προσφορών είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί καθόσον ο χρόνος δημοσίευσης της αναβολής και οι σχετικές διαδικασίες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα