Ανακοίνωση Παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τις Νοσοκομειακές Μονάδες»

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού (Διαγωνισμού)  για τη σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τις Νοσοκομειακές Μονάδες» και με κωδικό ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 20DIAB000009307, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.