Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Τροφοδοσίας»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για «Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών Τροφοδοσίας»
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών ποιοτικών υπηρεσιών τροφοδοσίας για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., λόγω του όγκου και του πλήθους των μόνιμων και εντατικών συνεργασιών.  Μέσω  της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, θα προσφέρονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, μεσημεριανά γεύματα σε όσα και όποια άτομα της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. το επιθυμούν, στα γραφεία  της Αναθέτουσας Αρχής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 7, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11523, 2ος όροφος και θα τοποθετούνται επάνω στα τραπέζια της ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της  Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 55.000,00, ΦΠΑ (24%): 13.200,00].
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ του τεύχους διακήρυξης προς Διαβούλευση, ήτοι έως και 27/02/2020.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ