Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών  της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού»,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων/προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών που αφορούν τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔYΤE Α.Ε. στην Κνωσό (ΕΔΥΤΕ/Κνωσός) και στον ποταμό Λούρο (ΕΔΥΤΕ/Λούρος) στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού και συγκεκριμένα αφορούν σε:

  • Προληπτική και διορθωτική συντήρηση για το σύνολο του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
  • Υπηρεσίες συνεχούς (24×7) απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων από οργανωμένο κέντρο παρακολούθησης και λειτουργίας υποδομών.
  • Προγραμματισμός και υλοποίηση συντήρησης σε περιοδική βάση.
  • Εκπόνηση αναφορών λειτουργίας, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε τριμηνιαία βάση.
  • Άμεση απόκριση με εξειδικευμένους ή/και πιστοποιημένους τεχνικούς στο πεδίο σε περίπτωση βλάβης που επηρεάζει την λειτουργία του κόμβου.
  • Υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του έργου με διαθεσιμότητα και παροχή όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μικρουλικών για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού.
  • Περιοδικός έλεγχος της ποιότητας πετρελαίου στις δεξαμενές καυσίμου με χημική ανάλυση οξείδωσης και έλεγχο βιολογικής μόλυνσης (μύκητες).
  • Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων, την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού πληροφορικής, την επέκταση των υποδομών, για την βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των υποδομών και των διαδικασιών επείγουσας ανάγκης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% – των ΕΥΡΩ: τετρακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (431.520,00€) – (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 348.000,00€, ΦΠΑ: 83.520,00€).
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ του τεύχους διακήρυξης προς Διαβούλευση, ήτοι έως και 14/02/2020.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 30/01/2020 έως 14/02/2020 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στις εγκαταστάσεις Λούρου και Κνωσσού»