Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις τερματικές συσκευές (firewalls) των νοσοκομείων»

Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας των τερματικών συσκευών (firewalls) που είναι εγκατεστημένες στα ακόλουθα νοσοκομεία:
 

    A/A Νοσοκομειακή Μονάδα Τερματική Συσκευή (firewall)
1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Fortinet FG800C
2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “BΟΣΤΑΝΕΙΟ” Fortinet FG300D
3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” Fortinet FG300D
4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Fortinet FG300D
5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Fortinet FG300D
6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Fortinet FG300D
7 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Fortinet FG300D
8 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” Fortinet FG300D
9 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Fortinet FG300D
10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Fortinet FG300D
11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Fortinet FG800C
12 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Fortinet FG300D
13 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Fortinet FG300D
14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Fortinet FG800C
15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Fortinet FG300D
16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ”Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” Fortinet FG300D
17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ Fortinet FG800C
18 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Fortinet FG300D
19 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ” Fortinet FG300D
20 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΡΤΑΣ Fortinet FG300D
21 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Fortinet FG300D
22 ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” Fortinet FG300D
23 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Fortinet FG300D
24 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ Fortinet FG300D
25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Fortinet FG800C
26 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΚΕΙΟ Fortinet FG300D
27 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Fortinet FG300D
28 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Fortinet FG300D
29 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Fortinet FG300D
30 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” Fortinet FG300D

Η διαχείριση του παραπάνω εξοπλισμού γίνεται μέσω των προϊόντων Fortinet FortiManager και Fortinet FortiAnalyzer τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε εικονικές μηχανές σε Data Center της ΕΔΥΤΕ ΑΕ.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [€ 120.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 28.800,00].
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/11/2019 και ώρα 17:00.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.