Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» με Κωδικό ΟΠΣ 5042208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στα εξής:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος,  το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 2.728.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 2.200.000,00, ΦΠΑ : € 528.000,00).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/12/2019 και ώρα 17:00. 
Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 16η/12/2019 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 20η/12/2019 και ώρα 12:00 . Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.