Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»

30Οκτ19

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» με Κωδικό ΟΠΣ 5042208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στα εξής:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος,  το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 2.728.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 2.200.000,00, ΦΠΑ : € 528.000,00).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/12/2019 και ώρα 17:00. 

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 16η/12/2019 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 20η/12/2019 και ώρα 12:00 . Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.