Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η στοχευμένη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ωφελούμενων φορέων της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων» με αντικείμενο:

  • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και δρομολογητές).
  • Κατασκευή δικτύου οδεύσεων και καλωδιώσεων οπτικών ινών για τη διασύνδεση διαφορετικών κτηρίων ενός φορέα καθώς και για διασυνδέσεις εντός κτηρίων των φορέων. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός των χώρων των ωφελούμενων φορέων.
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, κατάρτιση μελέτης εφαρμογής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

 ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας» & ΤΜΗΜΑ 3 : «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & Κρήτης»: αφορούν υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 8 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανά Τμήμα υποδιαιρείται ως εξής:
Τμήμα 1: Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 7.690.000,00, ΦΠΑ (24%): € 1.845.600,00, με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του πόσου της σύμβασης.
Τμήμα 2: Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 285.000,00, ΦΠΑ (24%): € 68.400,00
Τμήμα 3: Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 217.000,00, ΦΠΑ (24%): € 52.080,00
Οι συμβάσεις και των τριών τμημάτων θα ανατεθούν με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/12/2019 και ώρα 17:00.
Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 16η/12/2019 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 20η/12/2019 και ώρα 12:00 . Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.
Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.