Ανακοίνωση Παράτασης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για «Αναβάθμιση Greek Internet Exchange (GR-IX)»

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού (Διαγωνισμού) για «Αναβάθμιση Greek Internet Exchange (GR-IX)» σε δύο τμήματα και με κωδικό ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000006247, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.