Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Greek Internet Exchange (GR-IX)»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Greek Internet Exchange (GR-IX)»
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση του δικτυακού και οπτικού εξοπλισμού του Greek Internet Exchange (GR-IX). Το Το GR-IX είναι το Ελληνικό Internet Exchange. Είναι ουδέτερο και μη κερδοσκοπικό. Το GR-IX είναι το μοναδικό Internet Exchange στην Ελλάδα. Αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως πάροχους υπηρεσιών Internet, πάροχους περιεχομένου κλπ. H διαχείριση του γίνεται από το Εθνικό Δίκτυο  Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) το οποίο λειτουργεί ως «τρίτη έμπιστη οντότητα» και εξασφαλίζει την ουδετερότητα του.
Ειδικότερα, το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι δυο (2) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της διασύνδεσης των σημείων παρουσίας του GR-IX», προϋπολογισμού 179,800.00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) και με αντικείμενο: 

  • Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού (Data Center Interconnect – DCI).
  • Προμήθεια συστήματος διαχείρισης (NMS).
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

ΤΜΗΜΑ 2: Τμήμα 2 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της πλατφόρμας του GR-IX», προϋπολογισμού  297.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης) και με αντικείμενο:

  • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς)
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

Οι Συμβάσεις και των δυο τμημάτων θα ανατεθούν με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 27/09/2019  έως και 12/10/2019.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Η καταληκτική ημερομηνία  κατάθεσης, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 27/09/2019  έως 21/10/2019 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Greek Internet Exchange (GR-IX)»