Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΥΕ1

Η ΕΔΕΤ Α.Ε διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της ΠράξηςΗΦΑΙΣΤΟΣ:  Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583.
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η στοχευμένη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ωφελούμενων φορέων της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων», με αντικείμενο:

  • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς και δρομολογητές).
  • Κατασκευή δικτύου οδεύσεων και καλωδιώσεων οπτικών ινών για τη διασύνδεση διαφορετικών κτηρίων ενός φορέα καθώς καθώς και για διασυνδέσεις εντός κτηρίων των φορέων. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός των χώρων των ωφελούμενων φορέων.
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, κατάρτιση μελέτης εφαρμογής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού, εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας» & ΤΜΗΜΑ 3 : «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & Κρήτης»: αφορούν υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου), β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης υποδιαιρείται ως ακολούθως:
 

Τμήμα 1 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων» : Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης ): 9,535,600.00€(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 7,690,000.00€, ΦΠΑ: 1,845,600.00€), με δικαίωμα προαίρεσης έως 70% επί του πόσου της σύμβασης.
Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας»: 353,400.00€ [ € 285,000.00+ ΦΠΑ (24%) € 68,400.00]
Τμήμα 3«Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & Κρήτης»: 269,080.00€ [ € 217,000.00+ ΦΠΑ (24%) € 52,080.00]

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 12/06/2019 έως και την 28η/06/2019.
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf το τεύχος διακήρυξης  που τίθεται σε διαβούλευση.
Η καταληκτική ημερομηνία  κατάθεσης, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, παρατείνεται έως και τηνΠαρασκευή, 5 Ιουλίου 2019.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 12/06/2019 έως 05/07/2019 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΥΕ1.