Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του ΥΕ7 της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Αντικείμενο του έργου είναι η «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του ΥΕ7 «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσή τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

•         Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής.

•         Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργική κατάσταση δικτύων WiFi στις φοιτητικές εστίες που αναφέρονται στον Πίνακας 1.

•         Την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης ή ενσύρματης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ της εκάστοτε φοιτητικής εστίας και του ενδεδειγμένου κόμβου του δικτύου ΕΔΕΤ.

•         Την προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεντρικού εξοπλισμού παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτυακών υποδομών.

•         Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.

•         Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για πέντε (5) έτη.

•         Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου και των υπηρεσιών για πέντε (5) έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 1.240.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.000.000€, ΦΠΑ: 240.000€). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/06/2019 και ώρα 17:00.

Το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Επιπρόσθετες Διευκρινήσεις επί του τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμες εδώ