Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για την πρόσβαση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ»

ντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, συνδέσμων οπτικών ινών προς όφελος για τη διασύνδεση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 55.000,00, ΦΠΑ (24%): 13.200,00].

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται δεκαπέντε έτη και τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα η υλοποίηση σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης και η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών και των υπηρεσιών συντήρησης είναι δεκαπέντε (15) έτη από την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υπηρεσιών υλοποίησης των οπτικών συνδέσμων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη  04/06/2019 και ώρα 12:00.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/  και σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η14/06/2019  και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών/διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.