Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια Καυσίμου κίνησης για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) της ΕΔΕΤ Α.Ε.».
Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά: Την προμήθεια ενισχυμένου diesel κίνησης (σύμφωνα με το πρότυπο EN-590) για τα H/Z της ΕΔΕΤ ΑΕ.
Προβλέπονται τα εξής:

  • Τμηματική παράδοση κατά τόπους (Αθήνα, Λούρος, Κνωσσός) όταν και όποτε απαιτηθεί και μέχρι του ύψους του ποσού της παρούσας σύμβασης.
  • Παράδοση δείγματος  καυσίμου προς έλεγχο από το Χημείο όπως προβλέπεται από την Υ.Α. 91354/2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), άρθρο 101). . Το δείγμα καυσίμου το οποίο λαμβάνεται σε κάθε παράδοση από το βυτίο κατά την ώρα παράδοσης και σφραγίζεται καταλλήλως. Το δείγμα θα ελέγχεται από το ΓΧΚ.
  • Ελάχιστη και μέγιστη παράδοση καυσίμου ανά παραγγελία και Κέντρο Δεδομένων:
Κέντρο Δεδομένων Ελάχιστη Ποσότητα Μέγιστη ποσότητα
Λούρος 500 λίτρα 1.000 λίτρα
Κνωσσός 500 λίτρα 1.000 λίτρα
ΕΙΕ 200 λίτρα 350 λίτρα
ΥΠΠΕΘ 500 λίτρα 2.500 λίτρα

 
Σημειώνεται ότι για λόγους οργάνωσης θα καταβάλλεται προσπάθεια (εφόσον είναι δυνατόν)  οι παραγγελίες για παραδόσεις στην Αθήνα να είναι την ίδια μέρα για ΕΙΕ και ΥΠΠΕΘ και από το ίδιο βυτίο.

  • Ελάχιστη συνολικά παραδοτέα ποσότητα καυσίμου στο πλαίσιο της σύμβασης 2.500 λίτρα.
  • Κάθε παράδοση τιμολογείται διακριτά σύμφωνα με την μέση τιμή λιανικής πώλησης ημέρας και την προκύπτουσα τιμή λίτρου μετά την εφαρμογή του συμβατικού ποσοστού έκπτωσης.
  • Η Μέγιστη ποσότητα καυσίμου προκύπτει από τη συμπλήρωση του ύψος του ποσού σύμβασης από τα αθροιστικά τιμολόγια που θα εκδοθούν.

Διάρκεια: : Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): € 59.520
Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 12:00
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ
Το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc είναι διαθέσιμο εδώ