Διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις.pdfμπορείτε να βρείτε Διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»
Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του Διαγωνισμού  είναι η Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 15:00.
Εδώ  μπορείτε να βρείτε το τεύχος Προκήρυξης παράτασης.