Ανακοίνωση – Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής, αποθηκευτικής και δικτυακής υποδομής και υπηρεσιών Cloud στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIXIR– Εξοπλισμός ΕΔΕΤ».

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια εξυπηρετητών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης» με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη της λειτουργίας των ακολούθων πόρων και υπηρεσιών:

  • Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών – διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων καθώς και του απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud
  • Υποδομή αποθηκευτικών πόρων και του απαραίτητου λογισμικού παροχής υπηρεσιών cloud storage
  • Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου (cloud)
  • Υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου (cloud)

Προβλέπεται η προμήθεια εξυπηρετητών και συστημάτων αποθήκευσης και λύσης για ενοποιημένη διαχείριση πόρων με βάση λογισμικό. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας ELIXIR-GR από πλευράς επεξεργαστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μοντέλων εκτέλεσης, και η διάθεσή του θα γίνεται με τεχνικές εικονικοποίησης ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκατάστασης, παράδοσης και εκτέλεσης κάθε εργαλείου και βάσης δεδομένων από οποιοδήποτε μηχάνημα (από φορητούς υπολογιστές, μέχρι εικονικά μηχανήματα ενός κέντρου δεδομένων ή του νέφους/cloud).

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας, για σύντομο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια υποστήριξης της λειτουργίας του συνόλου της προαναφερθείσας υποδομής και υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού», με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού αναγκαίου για τη διασύνδεση σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο των τοπικών δικτύων των εταίρων ELIXIR με τον κόμβο ELIXIR μέσω της ηλεκτρονικής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε. Η υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού αυτού θα παρασχεθεί από την ΕΔΕΤ Α.Ε. και δεν αποτελεί αντικείμενο του τμήματος, καθώς θα ενταχθεί στη συνολική δικτυακή υποδομή που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή και θα αποτελέσει ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών διασύνδεσης της υποδομής ELIXIR με το εξωτερικό περιβάλλον.

Παραδοτέα της παρούσας, ανά τμήμα, αποτελούν το σύνολο του προδιαγραφόμενου εξοπλισμού και λογισμικού, οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ολοκλήρωσης των συστατικών μερών της λύσης, οι υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας (όσο αφορά το Τμήμα 1) και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται συνοδευόμενα από την απαραίτητη τεκμηρίωση όπως αναλύεται διεξοδικά ανά φάση υλοποίησης του έργου στην παράγραφο 4. Χρονοδιάγραμμα και Μεθοδολογία Υλοποίησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Σύμβασης της Διακήρυξης

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): ΤΜΗΜΑ 1: € 1.251.656 / ΤΜΗΜΑ 2: 132.184 €

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 18/04/2019 και ώρα: 17:00

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 15:00

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 07/05/2019 και ώρα 17:00

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ

Διευκρινήσεις επί του τεύχους διακήρυξης είναι διαθέσιμες εδώ

Πρόσθετες διευκρινήσεις επί του τεύχους διακήρυξης είναι διαθέσιμες εδώ