Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η «Προμήθεια οπτικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ερευνητικών εφαρμογών» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα (MIS 5002781)» και ειδικότερα του «ΥΕ1 Δικτυακή ψηφιακή υποδομή για την έρευνα – οπτικές τεχνολογίες». Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, εγγυημένη λειτουργία και υποστήριξη του εξοπλισμού οπτικής μετάδοσης για την αναβάθμιση της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ φορέων με υψηλό ερευνητικό δυναμικό που απαιτούν χωρητικότητες, επάλληλα στις υπάρχουσες, για τη διασύνδεσή τους με ομότιμες εθνικές ή διεθνείς υποδομές. Η αναβάθμιση θα γίνει:

  • με την υλοποίηση νέου μήκους κύματος με διαμόρφωση Ethernet και ταχύτητα 10Gbps για τους φορείς από τους οποίους διέρχεται δακτύλιος του οπτικού δικτύου ΕΔΕΤ, και
  • με τοποθέτηση εξοπλισμού πολυπλεξίας οπτικού σήματος και ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τουλάχιστον δύο νέα οπτικά μήκη κύματος με διαμόρφωση Ethernet και ταχύτητα 10Gbps προς κεντρικό κόμβο του δικτύου ΕΔΕΤ για τους φορείς που συνδέονται με σκοτεινή ίνα σε ένα εγγύ κόμβο του οπτικού δικτύου ΕΔΕΤ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 334.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 270.000,00, ΦΠΑ : (24%) € 64.800,00). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/02/2019 και ώρα 17:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.