Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του ΥΕ-2: «Υπηρεσία διασύνδεσης των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων VAR» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ»

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση των γηπέδων διεξαγωγής αγώνων της Super League με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για εξήντα τέσσερις (64) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από τη λήξη πέντε (5) πλήρων πρωταθλημάτων Super League μετά την υπογραφή της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα θα διασυνδεθούν τα γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα οι ομάδες της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων του συστήματος VAR, μέσω ενός κλειστού δικτύου πάνω από το οποίο θα διακινούνται τα δεδομένα του συστήματος VAR.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

  • Υπηρεσίες διασύνδεσης και λειτουργίας κλειστού δικτύου δεδομένων για τη διασύνδεση των γηπέδων που διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος της Super League με το κέντρο επιχειρήσεων του VAR στα γραφεία της ΕΠΟ.
  • Εξασφάλιση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συμπληρωματικού CPV 72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στη ΣΑ 063. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ06300003).
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 2.295.161,29€
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 17:00
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στο παρακάτω link είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού (Διευκρινίσεις.pdf)