Ανακοίνωση Παράτασης λήξης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με τίτλο «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.» και κωδικό ανάρτησης 18DIAB000003934

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) της διαβούλευσης με τίτλο «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.» και κωδικό ανάρτησης 18DIAB000003934, παρατείνεται μέχρι την 08/01/2019.