Ανακοίνωση Νέας Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack σε υπολογιστικές υποδομές μικρής κλίμακας της ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack σε υπολογιστικές υποδομές μικρής κλίμακας της ΕΔΕΤ Α.Ε.» είναι η Τρίτη 08/01/2019 και ώρα 12:00.