Ανακοίνωση Παράτασης λήξης δημόσιας διαβούλευσης / Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου«ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών Cloud στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.».

  • Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της παρούσας αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη της λειτουργίας των ακολούθων πόρων και υπηρεσιών:
  • Υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας εξυπηρετητών – διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων καθώς και του απαραίτητου λογισμικού
  • Υποδομή αποθηκευτικών πόρων (δίσκοι – ταινίες δεδομένων)
  • Δικτυακός εξοπλισμός αναγκαίος για τη διασύνδεση σε ιδεατό δίκτυο των τοπικών δικτύων εταίρων του κόμβου ELIXIR με χρήση της ηλεκτρονικής υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε.
  • Ενεργοποίηση και παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) υπηρεσιών εικονικών μηχανών και αποθηκευτικού χώρου (cloud)
  • Υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής και υπηρεσιών Cloud

Προβλέπεται η προμήθεια εξυπηρετητών και συστημάτων αποθήκευσης παράλληλα με την προμήθεια συσκευών δικτύου και λύσης για ενοποιημένη διαχείριση πόρων με βάση λογισμικό. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας ELIXIR-GR από πλευράς επεξεργαστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μοντέλων εκτέλεσης, και η διάθεσή του θα γίνεται με τεχνικές εικονικοποίησης ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκατάστασης, παράδοσης και εκτέλεσης σε οποιοδήποτε μηχάνημα (από φορητούς υπολογιστές, μέχρι εικονικά μηχανήματα ενός κέντρου δεδομένων ή του Νέφους). Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας, για σύντομο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου της προαναφερθείσας υποδομής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 1,383,840.00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.116.000,00 ΦΠΑ: (24%) € 267.840,00). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα από τις 12/12/2018 έως και τις 02/01/2019.
Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) της διαβούλευσης με τίτλο «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.» και κωδικό ανάρτησης 18DIAB000003934, παρατείνεται μέχρι την 08/01/2019.
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου.pdf το τεύχος διακήρυξης που τίθεται σε διαβούλευση. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 12/12/2018 έως 08/01/2019Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για το υποέργο 17 «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες».