Ανακοίνωση- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack σε υπολογιστικές υποδομές μικρής κλίμακας της ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή Γενικών Υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για την μικρής κλίμακας εφαρμογή της τεχνολογίας OpenStack στις υπολογιστικές υποδομές της ΕΔΕΤ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα (MIS 5002781)» και ειδικότερα του «ΥΕ5 Διαχείριση και διάθεση δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών υποδομών για την έρευνα ως υπηρεσία».
Η τεχνολογία OpenStack αποτελεί την επικρατέστερη λύση εικονικής διαμοίρασης υπολογιστικών πόρων (cloud computing) που υλοποιείται με ανοιχτό λογισμικό παγκοσμίως. Η φιλοξενία των υπηρεσιών που προβλέπονται από την ΕΔΥΕΥ καθώς και της πλατφόρμας ενορχήστρωσης πόρων (πλατφόρμα NFV) αναμένεται να γίνει σε εικονικές μηχανές με την υποστήριξη της τεχνολογίας OpenStack για το σύνολο του έργου HELIX.
Οι παρεχόμενες γενικές υπηρεσίες θα κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

  • Εγκατάσταση λύσης OpenStack σε περιβάλλον παραγωγής μικρής εμβέλειας προκειμένου για τη διερεύνηση θεμάτων αρχιτεκτονικής και ενσωμάτωσης στο λειτουργικό περιβάλλον ΕΔΕΤ,
  • Υποστήριξη λειτουργίας περιβάλλοντος OpenStack Cloud μικρής εμβέλειας για διάρκεια 6 μηνών προκειμένου για δοκιμές διαλειτουργικότητας των τμημάτων λογισμικού που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου HELIX καθώς και δοκιμές φιλοξενίας (σε εικονικές μηχανές παρεχόμενες μέσω Openstack) εικονικών δικτυακών λειτουργιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου HELIX.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί, επίσης, η προμήθεια Λογισμικού/Εργαλείων/Αδειών που θα χρησιμοποιηθούν είτε για την εγκατάσταση είτε για την υποστήριξη λειτουργίας της λύσης.
Διάρκεια: : Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): € 73.780,00
Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 12:00
Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 08/01/2019 και ώρα 12:00. (Ανακοίνωση Παράτασης)
Το τεύχος  του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ