Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης τεύχους διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 της υπο ένταξη πράξης «Λογισμικό Αιμοδοσιακού Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας». Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση υπηρεσιών κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος, οι οποίες θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.364.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.100.000,00, ΦΠΑ : 264.000,00). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου.pdf το τεύχος διακήρυξης που τίθεται σε διαβούλευση. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr
Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 29/11/2018 έως 14/12/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου»