Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του ΥΕ7 «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσή τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων WiFi εντός των Φοιτητικών Εστιών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και διασύνδεσή τους στο ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του ΥΕ7 «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσή τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ:  Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής.
  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργική κατάσταση δικτύων WiFi στις φοιτητικές εστίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του τεύχους Διακήρυξης.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης ή ενσύρματης τηλεπικοινωνιακής ζεύξης  μεταξύ της εκάστοτε φοιτητικής εστίας και του ενδεδειγμένου κόμβου του δικτύου ΕΔΕΤ.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεντρικού εξοπλισμού παρακολούθησης και διαχείρισης των δικτυακών υποδομών.
  • Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για πέντε  (5) έτη.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου και των υπηρεσιών για πέντε  (5) έτη.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1.240.000,00€
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα  10/12/2018 και ώρα 17:00
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στο παρακάτω link είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ»(Διευκρινίσεις.pdf)