Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις τερματικές συσκευές (firewalls) νοσοκομείων

1Νοε18

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις τερματικές συσκευές (firewalls) των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Διακήρυξης, όπου φαίνεται το όνομα του νοσοκομείου καθώς και το μοντέλο τερματικής συσκευής το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο. Η διαχείριση του παραπάνω εξοπλισμού γίνεται μέσω των προϊόντων Fortinet FortiManager και Fortinet FortiAnalyzer τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε εικονικές μηχανές σε Data Center της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Διάρκεια: ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): € 74.400,00

Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ