Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Την Παροχή Γενικών Υπηρεσιών «Εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις τερματικές συσκευές (firewalls) νοσοκομείων

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας για τις τερματικές συσκευές (firewalls) των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Διακήρυξης, όπου φαίνεται το όνομα του νοσοκομείου καθώς και το μοντέλο τερματικής συσκευής το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο. Η διαχείριση του παραπάνω εξοπλισμού γίνεται μέσω των προϊόντων Fortinet FortiManager και Fortinet FortiAnalyzer τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε εικονικές μηχανές σε Data Center της ΕΔΕΤ Α.Ε.
Διάρκεια: ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): € 74.400,00
Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ