ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΤ Α.Ε

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και της υπό ένταξη Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, καθώς και στο πλαίσιο των Εσωτερικών Έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε. «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα», «Προσαρμογή στις διαδικασίες του νέου Κανονισμού GDPR», «Διαχείριση GR-IX», «Εξειδικευμένες δράσεις έργων ΕΔΕΤ» και «Επιπλέον νομική υποστήριξη δράσεων ΕΔΕΤ Α.Ε.»
προτίθεται να αναθέσει:
Μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, μέγιστης διάρκειας 36 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών,  μετά από αξιολόγηση/συνέντευξη και βαθμολόγηση των υποψηφίων, στο πλαίσιο ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η αναλυτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιέχεται εδώ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 24/09/2018, και ώρα 17:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.