Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη με τίτλο: «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού»

Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα.
 

  1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 8271/08-08-2018

Α. Η προμήθεια αφορά αποκλειστικά στην προμήθεια του περιγραφόμενου εξοπλισμού ή επιθυμείτε και την εγκατάστασή του?
 
Απάντηση:
Όπως προκύπτει και από την παράγραφο «1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» της με αριθμ. πρωτ. 8210/ΠΤ/03-08-2018 Διακήρυξης για την Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

  • Την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού
  • Την εγγύηση καλής λειτουργίας του ανωτέρω εξοπλισμού για δύο (2) έτη.

Επομένως, δεν είναι αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης η εγκατάσταση του περιγραφόμενου εξοπλισμού.
 
Β. Δεν αποσαφηνίζεται το χρονικό διάστημα αποπληρωμής μετά την παράδοση του εξοπλισμού (λόγου χάρη προσδιορίζεται εντός 2-3 μηνών κατά προσέγγιση ή περισσότερο). Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή τιμή, δεδομένων των κρατήσεων.
Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο «5.1. Τρόπος Πληρωμής» της με αριθμ. πρωτ. 8210/ΠΤ/03-08-2018 Διακήρυξης για την Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, αποσαφηνίζεται ότι η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον εξής τρόπο: το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) του συνόλου του υπολογιστικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 «Παραλαβή εξοπλισμού – Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής εξοπλισμού» της Διακήρυξης. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2. της Διακήρυξης, η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 

  1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 8431/24-08-2018

Α. Θα μπορούσαμε να προσκομίσουμε τα ποινικά μητρώα μετά την κατάθεση της προσφοράς; (04/09). Δεν είμαστε σίγουροι λόγω και των καλοκαιρινών αδειών ότι θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα να τα έχουμε.
*για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης μέσα στο τελευταίο τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
 
Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο «2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» της με αριθμ. πρωτ. 8210/ΠΤ/03-08-2018 Διακήρυξης για την Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της Διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Επιπρόσθετα, με βάση την παράγραφο «2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της Διακήρυξης τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της Διακήρυξης. Κατόπιν, όπως προκύπτει από την παράγραφο «3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της Διακήρυξης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.
 
 
Β. Δεδομένου ότι υπάρχει μεταξύ μας υφιστάμενη ετήσια σύμβαση που αφορά την αδειοδότηση του datacenter σας, θα μπορούσαμε να μην προσκομίσουμε την βεβαίωση φορέα ότι έχουμε συμμετάσχει σε έργο την τελευταία 3 ετία;
**(α) Βεβαίωση του Φορέα/των Φορέων, σύμφωνα με την οποία να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος φορέας κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017) έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών συγκεκριμένου τύπου Φορέα ύψους 20.000€ – 60.000€
 
Απάντηση:
Όπως ορίζεται στην παράγραφο «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» με αριθμ. πρωτ. 8210/ΠΤ/03-08-2018 Διακήρυξης για την Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017), να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου (υπολογιστικός εξοπλισμός), ύψους 20.000€ εώς 60.000€. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία σύμβαση αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, δηλαδή προμήθειας υπολογιστικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο «3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της Διακήρυξης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.
 
 
Γ. Σχόλια σχετικά με την Σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της αριθμ. πρωτ. 8210/ΠΤ/03-08-2018 Διακήρυξης για την Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού).
 
Απάντηση:
Το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V στην με αριθμ. πρωτ. 8210/ΠΤ/03-08-2018 Διακήρυξη για την Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού αποτελεί το  Σχέδιο Σύμβασης. Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό και η υποβολή προσφοράς προϋποθέτουν την αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτής.
 

  1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 8508/29-08-2018

Α.
2.6 Τύπος  επεξεργαστή (CPU) Intel i5 ή i7 8ης γενιάς ή μεταγενέστερος     NAI
2.7 Συχνότητα χρονισμού επεξεργαστή ≥2,4GHz
Αναφερόμενοι στις ανωτέρω προδιαγραφές του φορητού Η/Υ κατηγορίας 3, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει επεξεργαστής INTEL core i5 – 8th gen με βασική συχνότητα χρονισμού 2.5 GHz, παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτός επεξεργαστής 7ης γενιάς, που καλύπτει την απαιτούμενη βασική συχνότητα των 2.4 GHz (π.χ. Intel core i5-7200U).
 
Απάντηση:
Για τον Υπολογιστικό Εξοπλισμό Κατηγορίας 3 όπως προδιαγράφεται στους Πίνακες 2 και 8 εκ παραδρομής αναγράφεται Τύπος επεξεργαστή (CPU) Intel i5 ή i7 8ης γενιάς ή μεταγενέστερος. Διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτός επεξεργαστής (CPU) Intel i5 ή i7 7ης γενιάς ή μεταγενέστερος.
 
Β.
4.6 Τύπος επεξεργαστή (CPU) Intel i7 ης γενιάς ή μεταγενέστερος NAI
Επίσης παρακαλώ διευκρινίσατε την γενιά του ζητούμενου επεξεργαστή INTEL, στην κατηγορία 1 ως ανωτέρω.
 
Απάντηση:
Για τον Υπολογιστικό Εξοπλισμό Κατηγορίας 1 όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα 4, διευκρινίζεται οτι είναι αποδεκτός επεξεργαστής (CPU) Intel i7 8ης γενιάς ή μεταγενέστερος.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ Α.Ε.
 
 
Καθ. Π. Τσανάκας