Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού

3Αυγ18

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων: «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», «HELIX» και «SPRICE». Για τις ανάγκες των ως άνω έργων απαιτείται η προμήθεια του κατάλληλου υπολογιστικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα, φορητών υπολογιστών καθώς και περιφερειακού εξοπλισμού για τους συνεργάτες, τις ομάδες υποστήριξης καθώς και τις ομάδες ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Διάρκεια: 26 μήνες

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 69.440€

Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 04/09/2018 και ώρα 12:00

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ


Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ