Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)»»

30Ιουλ18

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια συστήματος υπηρεσίας Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)». Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της απαραίτητης υλικής υποδομής και των υπηρεσιών λογισμικού για την υλοποίηση της υπηρεσίας αποθήκευσης δεδομένων αρχειακού χαρακτήρα και αντιγράφων ασφαλείας.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη

Στόχος αυτού του έργου είναι η επέκταση του φάσματος της υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε., μέσω της υλοποίησης μιας τέτοιας υπηρεσίας προς τους φορείς και τους χρήστες της, η οποία θα αφορά την αποθήκευση δεδομένων αρχειακού χαρακτήρα και θα προσφέρει και εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για την διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 911.400,00 €

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη  18/09/2018 και ώρα 12:00

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.