Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)»»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια συστήματος υπηρεσίας Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)». Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της απαραίτητης υλικής υποδομής και των υπηρεσιών λογισμικού για την υλοποίηση της υπηρεσίας αποθήκευσης δεδομένων αρχειακού χαρακτήρα και αντιγράφων ασφαλείας.
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη

Στόχος αυτού του έργου είναι η επέκταση του φάσματος της υποδομής της ΕΔΕΤ Α.Ε., μέσω της υλοποίησης μιας τέτοιας υπηρεσίας προς τους φορείς και τους χρήστες της, η οποία θα αφορά την αποθήκευση δεδομένων αρχειακού χαρακτήρα και θα προσφέρει και εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για την διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 911.400,00 €
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη  18/09/2018 και ώρα 12:00
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.
Στο παρακάτω link είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Cold Storage» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)» (Διευκρινίσεις.pdf)