Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαλειτουργικότητας και υποστήριξης των εκσυγχρονισμένων δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών των ιδρυμάτων» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να αναθέσει:

  1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη διεπαφών σε συστήματα OSS/BSS ΕΔΕΤ, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό OSS1001)
  2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη διαχείριση προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό DIGSERV1001)
  3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση υπηρεσίας διάθεσης αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών αποθήκευσης ερευνητικών δεδομένων, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό SYSENG1001)
  4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από την Πράξη ΗΦΑΙΣΤΟΣ, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό ΝΕΤENG1001)
  5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη σχεδίαση Υπηρεσιών Καταλόγου σε Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ καθώς και τη σχεδίαση προηγμένων λειτουργιών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό DIRSERV1001)
  6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη υπηρεσίας διάθεσης αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών αποθήκευσης ερευνητικών δεδομένων, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό DEV1001)
  7. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών δικτυακής ασφάλειας, μέγιστης διάρκειας έως τις 30/09/2021. (με κωδικό DEV1002)

μετά από διαγωνιστική διαδικασία, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Επίσης, η αναλυτική πρόσκληση περιέχεται εδώ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Δήμητρα Σταθοπούλου, e-mail: dstath@grnet.gr, τηλ. 210-7474266. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Δ. Σταθοπούλου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.