Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πώλησης ημερήσιου και περιοδικού τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μητρώων ημερήσιου τύπου, περιοδικού τύπου, των σημείων πώλησής τους καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής καταγραφής, μέσω ηλεκτρονικής σάρωσης.
Διάρκεια: 46 μήνες
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 15.600.000€
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 3/8/2018 και ώρα 17:00
Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 17:00.
Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.


Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων»
Στο παρακάτω link είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων»(sn002.pdf)
Στο παρακάτω link είναι διαθέσιμες διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων» (Διευκρινίσεις.pdf)
«Νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Δευτέρα 03/09/2018 και ώρα 14:00.»