Διαβούλευση Προκήρυξης Διαγωνισμού για Την Παροχή «Υπηρεσιών αρωγής υποστήριξης προς Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς» στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την παροχή «Υπηρεσιών αρωγής υποστήριξης προς Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς» με στόχο:

  • τη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών των φορέων,
  • την κάλυψη του ελλείμματος τεχνογνωσίας των φορέων ώστε με την λήξη του έργου το προσωπικό των φορέων να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις υποδομές και τις υπηρεσίες του φορέα καθώς και τις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ, χωρίς εξωτερική βοήθεια

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.
Το τεύχος διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@grnet.gr