Απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς και αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς σε τρεις (3) υποψηφίους αναδόχους για «Μελέτη μέτρησης της ποιότητας και της επίδοσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi»

Απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς και αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς σε τρεις (3) υποψηφίους αναδόχους για «Μελέτη μέτρησης της ποιότητας και της επίδοσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi», στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ 296113 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 14.
Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ