Διαβούλευση πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τα δημόσια νοσοκομεία»

Διαβούλευση Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο του Υποέργου «Σχεδιασμός, επίβλεψη υλοποίησης και δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης» της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)».
Η διάρκεια διαβούλευσης θα είναι ως την Δευτέρα 14/9 17:00.
Απαντήσεις σε σχόλια της διαβούλευσης
Σχόλιο 1
Οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης, είναι φωτογραφικές συγκεκριμένης συσκευής και πιο συγκεκριμένα του οργάνου SRM-3006 του οίκου NARDA αποκλείοντας τη συμμετοχή οποιαδήποτε άλλης εταιρίας, μη προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος της υπηρεσίας σας.
Η εταιρία μας, είναι επίσημη αντιπρόσωπος των εταιριών ANRITSU, και SATIMO, οι οποίες διαθέτουν εξειδικευμένα συστήματα μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας και φάσματος , κατάλληλα για τη ζητούμενη εφαρμογή. Τα συγκεκριμένα συστήματα ήδη έχουν παραδοθεί σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και εταιρίες οι οποίες αναλαμβάνουν μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας.
Παρακαλούμε, όπως:
α) Διαγραφεί η τεχνική προδιαγραφή αρ. ΤΧ 1.10: Υποστήριξη εγγραφής φωνής η οποία είναι φωτογραφική για το όργανο τύπου SRM-3006 του οίκου NARDA και δεν εξυπηρετεί άμεσα τον σκοπό της μέτρησης.
β) Όπως τροποποιηθεί η προδιαγραφεί ΤΧ 1.12: σε «υποστήριξη φάσματος από 27 ΜΗz έως 6 GHz με χρήση έως δύο κεραιών».
Απάντηση σε σχόλιο 1
α) Διαγράφεται η τεχνική προδιαγραφή ΤΧ 1.10 «Υποστήριξη εγγραφής φωνής»
β) Η προδιαγραφη ΤΧ 1.12 τροποποιείται σε «Υποστήριξη εύρους φάσματος από 27 ΜΗz έως 6 GHz με χρήση έως δύο κεραιών»
Σχόλιο 2
Σχετικά με την εν λόγω διαβούλευση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
α) Εκτιμούμε ότι υπάρχει ασάφεια στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα στην ΤΧ1.7. Η ασάφεια εντοπίζεται στις λέξεις “αποτίμηση…συγκριτικά με βασικά πρότυπα”. Προτείνουμε αναδιατύπωση παρακάτω.
β) Επειδή η προμήθεια αφορά Έργο «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)» και επειδή αφορά κάνει χρήση κυρίως υποδομών wi-fi, εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο να διορθωθεί η ΤΧ1.12
γ) Εκτιμούμε ότι στις τεχνικές προδιαγραφές θα ήταν ωφέλιμο να συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε προσθήκη προδιαγραφής στον σχετικό πίνακα.
Προτάσεις
1) ΤΧ 1.7: Λειτουργία απευθείας (on-the-fly) σύγκρισης των τιμών μέτρησης με τα όρια ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης, από τη βασική μονάδα του οργάνου χωρίς χρήση φορητού υπολογιστή
2) ΤΧ 1.12: 420MHz-6GHz και 27MHz-3GHz
3) ΤΧ 1.Χ: Παροχή κατάλληλου λογισμικού για επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέτρησης.
Απάντηση σε σχόλιο 2
1) Η προδιαγραφή ΤΧ 1.7 τροποποιείται σε «Λειτουργία απευθείας (on-the-fly) σύγκρισης των τιμών μέτρησης με προγραμματιζόμενα όρια ασφαλείας από τη βασική μονάδα του οργάνου.»
2) Η προδιαγραφή ΤΧ 1.12 τροποποιείται σε «Υποστήριξη εύρους φάσματος από 27 ΜΗz έως 6 GHz»
3) Η απαίτηση για προμήθεια λογισμικού επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μέτρησης προστέθηκε στον πίνακα της ενότητας 10.1. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και στην προδιαγραφή ΤΧ 1.17