Πρόχειρος Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Διασύνδεση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών» σε δύο(2) τμήματα

Πρόχειρος Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Διασύνδεση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών» σε δύο(2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών»
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 31/08/2015 και ώρα 15.00 στο ΕΣΗΔΗΣ.
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο www.eprocurement.gov.gr με αναζήτηση Αριθμού Συστήματος 14755 και 14756.