Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing – Τμήμα B: Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ιδεατών ενισχυμένων μηχανών κατ’ απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing- Τμήμα B: Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών» Τμήμα B: Προμήθεια υποδομής φιλοξενίας εξυπηρετητών»
Προθεσμία υποβολής προσφορών:25/06/2015 και ώρα 17:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο https://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:10390) και εδώ.