Διαβούλευση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 4 Τμήματα για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»
Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :
• την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (Τμήμα Α)
• την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού (Τμήμα Β)
• την προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού εξοπλισμού (Τμήμα Γ)
• την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βιβλιοθήκης ταινιών (Τμήμα Δ)
Το σύνολο του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί θα συνοδεύεται από δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και συντήρησης.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 20/04/2015 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα
ή με χρήση fax στο +30 210 – 7474490
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση rfp-hospitals-yp4 [AT] lists.grnet.gr
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι διαθέσιμα εδώ