Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών κατ' απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» σε δύο (2) τμήματα

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ενισχυμένων ιδεατών μηχανών κατ’ απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου 14 «Ενισχυμένες υπηρεσίες παροχής ιδεατών μηχανών κατ’ απαίτηση με τεχνολογίες Cloud Computing» της Πράξης «Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12/05/2015 και ώρα 17:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο https://www.eprocurement.gov.gr(Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ανά τμήμα: Τμήμα Α: 8674, Τμήμα Β: 8675) και εδώ