Διαβούλευση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης « Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»
Το αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια του απαιτούμενου δικτυακού εξοπλισμού για την διασύνδεση δεκάδων δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων της χώρας στο δίκτυο ΕΔΕΤ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο τμήματα και πιο συγκεκριμένα:
• Τμήμα Α «Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για το δίκτυο ΕΔΕΤ για την φιλοξενία των συνδέσεων των νοσοκομείων»: Περιλαμβάνει αφενός τον δικτυακό εξοπλισμό (κάρτες δικτύου) που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους κόμβους IP του δικτύου ΕΔΕΤ, αφετέρου νέους δρομολογητές. Επιπλέον περιλαμβάνει υπηρεσία εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών.
• Τμήμα Β «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού νοσοκομείων»: Περιλαμβάνει τον δικτυακό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στις Νοσοκομειακές Μονάδες και το σχετικό διαχειριστικό σύστημα. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα συνοδεύεται από υπηρεσία εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας 3 ετών καθώς και υπηρεσία υποστήριξης λειτουργίας διάρκειας 3 ετών.
Στόχος του έργου είναι να αποκτήσουν οι Νοσοκομειακές Μονάδες πρόσβαση με τεχνολογίες αιχμής (“state-of-the-art”) στο δίκτυο ΕΔΕΤ με τρόπο που να καλύπτει τις δραστηριότητές τους για τα επόμενα χρόνια χωρίς περιορισμούς σε χωρητικότητα και λειτουργικότητα, προκειμένου για την μετάδοση των παρατηρησιακών και πειραματικών δεδομένων που παράγουν αλλά και τις συνεργασίες τους γενικότερα με την Ε&Α κοινότητα στη χώρα και διεθνώς. Η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορείς θα πρέπει να συνάδει με τα οριζόμενα στον κανονισμό χρήσης (AUP – Access Use Policy) του δικτύου ΕΔΕΤ.
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 03/04/2015 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα
ή με χρήση fax στο +30 210 – 7474490
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση hospitals-ip-equipment@lists.grnet.gr 
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης
 
Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερώτηση

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να δώσετε λίγες ημέρες παράταση (μέχρι την Τετάρτη 8/4) στην καταληκτική ημερομηνία των παρατηρήσεων μας στην σχετική διαβούλευση με γνώμονα την όσο το δυνατό βέλτιστη προετοιμασία των παρατηρήσεων μας.

Απάντηση

H ημέρα λήξης της διαβούλευσης παραμένει η Παρασκευή 3/4.

Ερώτηση

Πίνακας Συμμόρφωσης 2 – Προδιαγραφή α/α 2.21

O εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστές θύρες διαχείρισης Ethernet 10/100/1000 ή/και σειριακές για την out‐of‐band διαχείριση της συσκευής.

Απαίτηση: ΝΑΙ

Παρατήρηση / Αιτούμενη μετατροπή

Παρακαλούμε όπως η απαίτηση από ΝΑΙ μετατραπεί σε επιθυμητή. Η ως αν μετατροπή θα δώσει τη δυνατότητα σε κατασκευαστικούς οίκους τέτοιου εξοπλισμού να μπορούν να προσφέρουν στον εν λόγω διαγωνισμό είτε σύστημα ο οποίος θα διαθέτει ξεχωριστές θύρες διαχείρισης Ethernet 10/100/1000, είτε σύστημα που θα διαθέτει σειριακές για την out‐of‐band διαχείριση της συσκευής.

Απάντηση

Η υφιστάμενη διατύπωση παρέχει την προτεινόμενη λειτουργικότητα.

Ερώτηση

Πίνακας Συμμόρφωσης 2 – Προδιαγραφή α/α 2.47

O εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστές θύρες διαχείρισης Ethernet 10/100/1000 ή/και σειριακές για την out‐of‐band διαχείριση της συσκευής.

Απαίτηση: ≥1 Gbps

Παρατήρηση / Αιτούμενη μετατροπή

Παρακαλούμε όπως η προδιαγραφή μετατραπεί σε : Απόδοση μηχανισμού IPSec VPN σε επίπεδο εύρος ζώνης (bandwidth) H ζητούμενη απόδοση αφορά large packets.

Η απαίτηση για 1 Gbps IPSEC VPN IMIX throughput φαίνεται υπερβολική για τις ανάγκες του έργου και δεν συμβαδίζει με τα υπόλοιπα ζητούμενα throughput (π.χ. IPS IMIX throughput 0.8 Gbps). Εάν διατηρηθεί η προδιαγραφή, οδηγεί σε συνολική διαστασιολόγηση εξοπλισμού πολύ μεγαλύτερου σε όλες τις υπόλοιπες ζητούμενες προδιαγραφές, με αντίστοιχη αύξηση του κόστους σε επίπεδα πολύ πάνω από το budget του διαγωνισμού. Σημειώνουμε ότι η απόδοση 1Gbps για IPSEC VPN Large Packets είναι υπεραρκετή για τις ανάγκες του έργου και θα επιτρέψει σε περισσότερους κατασκευαστές να συμμετάσχουν.

Απάντηση

Στην ερώτηση γίνεται λανθασμένη αναφορά στο κείμενο της προδιαγραφής 2.47. Η προδιαγραφή 2.47 είναι η «Απόδοση μηχανισμού IPSec VPN σε επίπεδο εύρος ζώνης (bandwidth). H ζητούμενη απόδοση αφορά κίνηση IMIX». Το κείμενο της προδιαγραφής 2.47 μετατρέπεται σε «Απόδοση μηχανισμού IPSec VPN σε επίπεδο εύρος ζώνης (bandwidth). H ζητούμενη απόδοση αφορά μεγάλα πακέτα (large packets)».

Ερώτηση

Πίνακας Συμμόρφωσης 3 – Προδιαγραφή α/α 3.13

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θυρών Gigabit Ethernet 1000Baset‐T με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Απαίτηση: ≥ 6

Παρατήρηση / Αιτούμενη μετατροπή

Παρακαλούμε όπως η απαίτηση μετατραπεί σε :

>=4

Η εν λόγω προδιαγραφή αφορά θύρες gigabit Ethernet 1000 Base-T οι οποίες προτείνονται να αλλάξουν από αριθμό 6 σε 4 και οι υπόλοιπές 2 θύρες να προστεθούν και να καλυφθούν στην προδιαγραφή 3.14 (η οποία προτείνεται να αλλάξει από 4 σε 6).

Απάντηση

Η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή διότι αναμένεται οι ανάγκες σε χάλκινες θύρες να είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες για οπτικές θύρες.

Ερώτηση

Πίνακας Συμμόρφωσης 3 – Προδιαγραφή α/α 3.14

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θυρών Gigabit Ethernet 1000Base‐X με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Απαίτηση >=4

Παρατήρηση / Αιτούμενη μετατροπή

Παρακαλούμε όπως η απαίτηση μετατραπεί σε :

>=6

Η εν λόγω προδιαγραφή αφορά θύρες Gigabit Ethernet 1000Base‐X οι οποίες προτείνονται να αλλάξουν από αριθμό 4 σε 6 για να καλύψουν τις επιπλέον 2 θύρες που αφαιρέθηκαν από την 3.13.

Απάντηση

Η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή διότι αναμένεται οι ανάγκες σε χάλκινες θύρες να είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες για οπτικές θύρες.

Ερώτηση

Πίνακας Συμμόρφωσης 3 – Προδιαγραφή α/α 3.23

O εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστές θύρες διαχείρισης Ethernet 10/100/1000 ή /και σειριακές για την out‐of‐band διαχείριση της συσκευής.

Απαίτηση: ΝΑΙ

Παρατήρηση / Αιτούμενη μετατροπή

Παρακαλούμε όπως η απαίτηση από ΝΑΙ μετατραπεί σε επιθυμητή.

Η ως αν μετατροπή θα δώσει τη δυνατότητα σε κατασκευαστικούς οίκους τέτοιου εξοπλισμού να μπορούν να προσφέρουν στον εν λόγω διαγωνισμό είτε σύστημα ο οποίος θα διαθέτει ξεχωριστές θύρες διαχείρισης Ethernet 10/100/1000, είτε σύστημα που θα διαθέτει σειριακές για την out‐of‐band διαχείριση της συσκευής.

Απάντηση

Η υφιστάμενη διατύπωση παρέχει την προτεινόμενη λειτουργικότητα.

Ερώτηση

Πίνακας Συμμόρφωσης 3 – Προδιαγραφή α/α 3.49

Απόδοση μηχανισμού IPSec VPN σε επίπεδο εύρος ζώνης (bandwidth). H ζητούμενη απόδοση αφορά κίνηση IMIX

Απαίτηση ≥1 Gbps

Παρατήρηση / Αιτούμενη μετατροπή

Παρακαλούμε όπως η περιγραφή/Προδιαγραφή να μετατραπεί σε : Απόδοση μηχανισμού IPSec VPN σε επίπεδο εύρος ζώνης (bandwidth) H ζητούμενη απόδοση αφορά large packets.

Η απαίτηση για 1 Gbps IPSEC VPN IMIX throughput φαίνεται υπερβολική για τις ανάγκες του έργου και δεν συμβαδίζει με τα υπόλοιπα ζητούμενα throughput (π.χ. IPS IMIX throughput 0.8 Gbps). Εάν διατηρηθεί η προδιαγραφή, οδηγεί σε συνολική διαστασιολόγηση εξοπλισμού πολύ μεγαλύτερου σε όλες τις υπόλοιπες ζητούμενες προδιαγραφές, με αντίστοιχη αύξηση του κόστους σε επίπεδα πολύ πάνω από το budget του διαγωνισμού. Σημειώνουμε ότι η απόδοση 1Gbps για IPSEC VPN Large Packets είναι υπεραρκετή για τις ανάγκες του έργου και θα επιτρέψει σε περισσότερους κατασκευαστές να συμμετάσχουν.

Απάντηση

Το κείμενο της προδιαγραφής 3.49 μετατρέπεται σε «Απόδοση μηχανισμού IPSec VPN σε επίπεδο εύρος ζώνης (bandwidth). H ζητούμενη απόδοση αφορά μεγάλα πακέτα (large packets).»

Ερώτηση

Προϋπολογισμός Έργου:

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου για το τμήμα Α είναι αρκετά περιορισμένος, παρακαλούμε όπως η ζητούμενη εγγύηση αναμορφωθεί στα 3 έτη από 5 που ζητούνται.

Απάντηση

Ο προϋπολογισμός του τμήματος Α κρίνεται επαρκής.

Ερώτηση

Προτείνονται οι παρακάτω προσθήκες στις προδιαγραφές των Δικτυακών Συσκευών Διασύνδεσης Νοσοκομείου ταχύτητας πρόσβασης 10G και 1G. Οι παρακάτω προδιαγραφές θα βελτιώσουν τις δυνατότητες και την ευελιξία των παρεχόμενων υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι συσκευές δρομολόγησης:

  1. Υποστήριξη Class of Service (CoS) και πιο συγκεκριμένα: Forwarding classes, EXP rewriting, Egress interface shaping, Intelligent Drop Mechanisms (WRED), Resource Reservation Protocol (RSVP), Scheduling, Shaping.

  2. Υποστήριξη λειτουργίας MPLS και πιο συγκεκριμένα, L2 VPN – Martini, Label Distribution Protocol, Layer 3 VPN, MPLS 2547 VPN (VRF-CE), MPLS over MLPPP, Multicast VPNs.

  3. Υποστήριξη πρωτοκόλλου MBGP – Multiprotocol Border Gateway Protocol.

Απάντηση

  1. Από τις προτεινόμενες δυνατότητες ενσωματώθηκαν στους Πίνακες Συμμόρφωσης 2 και 3 ως επιθυμητές προδιαγραφές η δυνατότητα για Traffic prioritization (802.1p) και traffic shaping.

  2. Τα πρωτόκολλα του MPLS δεν υποστηρίζονται από τους περισσότερους κατασκευαστές συσκευών τέτοιας κλάσης. Για τον λόγο αυτό η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή.

  3. Η πρόταση γίνεται αποδεκτή και θα προστεθεί ως υποχρεωτική προδιαγραφή στους Πίνακες Συμμόρφωσης 2 και 3.

Ερώτηση

Στο Πίνακας Συμμόρφωσης 2: Δικτυακή Συσκευή Διασύνδεσης Νοσοκομείου ταχύτητας πρόσβασης 1G (Τμήμα Β) Εδάφιο 2.49.

Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων που μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα η συσκευή ≥375000

Το συγκεκριμένο κρίνεται πάρα πολύ μικρό για ορίζοντα Πενταετίας

Στο «πίνακας Συμμόρφωσης 3: Δικτυακή Συσκευή Διασύνδεσης Νοσοκομείου ταχύτητας πρόσβασης 10G (Τμήμα Β)» Αναφέρεται το παρακάτω:

Εδάφιο 3.51. Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων που μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα η συσκευή ≥512000

Το συγκεκριμένο κρίνεται πάρα πολύ μικρό για ορίζοντα Πενταετίας

Απάντηση

Οι παραπάνω προδιαγραφές θεωρούνται επαρκείς σε σχέση με τις ανάγκες των Νοσοκομειακών Μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που θέτει ο προϋπολογισμός του έργου.

Ερώτηση

Στο «Πίνακας  Συμμόρφωση 5 : Υπηρεσίες εγκατάστασης, αρχικής παραμετροποίησης, εγγύησης καλής λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού (Τμήμα Β)»

Εδάφιο 5.4. Χρονική διάρκεια για την οποία ο ανάδοχος παρέχει πλήρη εγγύηση με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για συγκεκριμένο αριθμό ετών μετά την ημερομηνία της οριστική παραλαβής ≥ 3

Το συγκεκριμένο κρίνεται πάρα πολύ μικρό περνώντας υπόψη ότι το έργο είναι για Πέντε έτη

Απάντηση

Η παραπάνω προδιαγραφή θεωρείται επαρκής σε σχέση με τις ανάγκες των Νοσοκομειακών Μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που θέτει ο προϋπολογισμός του έργου.

Ερώτηση

5.13. Λειτουργική υποστήριξη του προσφερόμενου τερματικού εξοπλισμού των  νοσοκομείων  και  των  υπηρεσιών  που  παρέχονται  πάνω  από  αυτόν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. ≥ 3

Το συγκεκριμένο κρίνεται πάρα πολύ μικρό περνώντας υπόψη ότι το έργο είναι για Πέντε έτη

Απάντηση

Η παραπάνω προδιαγραφή θεωρείται επαρκής σε σχέση με τις ανάγκες των Νοσοκομειακών Μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που θέτει ο προϋπολογισμός του έργου.

Ερώτηση

Στο Πίνακας συμμόρφωσης 4: Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης (Τμήμα Β)

Εδάφιο 4.2.

Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό, εφόσον απαιτείται, και όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για τη διαχείριση των δικτυακών συσκευών για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Δεν αναφέρεται πουθενά ο αριθμός αδειών και πως θα δοθεί στου φορείς έλεγχος επί των συσκευών τους;

Απάντηση

Ο απαιτούμενος αριθμός αδειών εξαρτάται από την μεθοδολογία αδειοδότησης που ακολουθεί κάθε κατασκευαστής και για τον λόγο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι σε θέση να προδιαγράψει τον ακριβή αριθμό αδειών. Για την αποφυγή παρανοήσεων η προδιαγραφή 4.2. αναδιατυπώνεται ως εξής «Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό, εφόσον απαιτείται, και όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για τη διαχείριση όλων των προσφερόμενων δικτυακών συσκευών για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών».

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, δείτε την απάντηση στην επόμενη ερώτηση.

Ερώτηση

Επίσης δεν γίνεται κατανοητό μέσα από το τεύχος διαγωνισμού το ότι θα δοθεί δυνατότητα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στα νοσοκομεία παρέχοντας τις κατάλληλες άδειες για της συσκευές (Τουλάχιστον 2) που θα εγκατασταθούν στα νοσοκομεία.

Απάντηση

Θα προστεθεί κατάλληλη πρόβλεψη στο τεύχος ώστε να αποκτήσουν δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης δύο διαχειριστές από κάθε νοσοκομείο και οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα διαχείρισης τον τερματικού εξοπλισμού της Νοσοκομειακής Μονάδας στην οποία ανήκουν. Κάθε νοσοκομείο θα μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο της δικτυακής συσκευής μετά από συνεννόηση με τον Ανάδοχο. Η μεθοδολογία πρόσβασης θα συμφωνηθεί μεταξύ αφενός των διαχειριστών κάθε νοσοκομείου και αφετέρου του Αναδόχου κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής.

Ερώτηση

Επίσης σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται η εκπαίδευση των στελεχών των νοσοκομείων στην χρησιμοποίηση των συσκευών που θα εγκατασταθούν στα νοσοκομεία.

Απάντηση

Το τεύχος θα ενημερωθεί με την υποχρέωση του Αναδόχου να εκπαιδεύσει τουλάχιστο δύο (2) τεχνικούς ανά Νοσοκομειακή Μονάδα στην καθημερινή χρήση και λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Η εκπαίδευση θα έχει συνολική διάρκεια τουλάχιστο οχτώ ωρών και ο Ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα να παρέχει την υπηρεσία μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ερώτηση

Περαιτέρω θα ήθελα να μας απαντήσετε πως θα διαφυλάξετε ότι η διαχείριση όλης της «Ευαίσθητης πληροφορίας» θα ακολουθεί κάποιο Standard(π.χ. ISO 27000) η Best practice και εάν ναι πως αυτό θα διασφαλιστεί μέσω ποιας πολίτικης.

Απάντηση

Το τεύχος ενημερώθηκε ώστε να προστεθεί η δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής σε συνεργασία με ανεξάρτητο/τρίτο φορέα να διενεργήσει όσες φορές κρίνει αναγκαίο και σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου, έλεγχο ασφαλείας των υποδομών και των διαδικασιών του Αναδόχου (πχ Security/Policies Audit, Penetration Testing). Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή και τον ανεξάρτητο/τρίτο φορέα στο πλαίσιο των ως άνω ελέγχων καθώς και να συμμορφωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στις συστάσεις βελτίωσης των υποδομών/διαδικασιών ανάλογα με την κρισιμότητα των ευρημάτων. Επίσης στην προκήρυξη και στην σύμβαση θα γίνει αναφορά στην ανάληψη ευθύνης από την πλευρά του Αναδόχου για την διαχείριση της «ευαίσθητης πληροφορίας».