Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων» σε πέντε (5) τμήματα

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων» σε πέντε (5) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Τμήμα Α και τη χαμηλότερη τιμή για τα Τμήματα Β, Γ, Δ, Ε
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15/04/2015 και ώρα 17:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο https://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος ανά τμήμα: Τμήμα Α: 7567, Τμήμα Β: 7568, Τμήμα Γ: 7569, Τμήμα Δ: 7570, Τμήμα Ε: 7571)