Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 15/04/2015 και ώρα 17:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο https://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος ανά τμήμα: Τμήμα Α: 7572,2, Τμήμα Β: 7573,2) και εδώ