Διαβούλευση Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την « Προμήθεια εξοπλισμού για την υπηρεσία «Archiving as a Service»

Διαβούλευση Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την « Προμήθεια εξοπλισμού για την υπηρεσία «Archiving as a Service» στο πλαίσιο του Υποέργου 15 «Υπηρεσία «Archiving as a Service»
Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 18/03/2015 και ώρα 17.00 μ.μ στη διεύθυνση ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56, T.K. 11527, Αθήνα ή με χρήση fax στο +30 210 – 7474490
ή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
rfp-cloud-yp15@lists.grnet.gr