Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09.03.2015 και ώρα: 17:00 στο ΕΣΗΔΗΣ
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο https://www.eprocurement.gov.gr
(Αριθμός Συστήματος )
5743 (Τμήμα Α) και 5744 (Τμήμα Β) και εδώ