Προκήρυξη Διαγωνισμού Χορηγίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Παραγωγή και παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας φοιτητών»

*Παράταση Διαγωνισμού Χορηγίας*
Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Χορηγίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Παραγωγή και παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας φοιτητών»
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 25/02/2015 και ώρα 17.00 στο ΕΣΗΔΗΣ.
Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο ΕΣΗΔΗΣ
https://www.eprocurement.gov.gr
(Αριθμός Συστήματος 4611)