Προκήρυξη Διαγωνισμού Χορηγίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Παραγωγή και παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας φοιτητών»

9Ιαν15

*Παράταση Διαγωνισμού Χορηγίας*

Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Χορηγίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Παραγωγή και παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας φοιτητών»

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 25/02/2015 και ώρα 17.00 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο ΕΣΗΔΗΣ

http://www.eprocurement.gov.gr

(Αριθμός Συστήματος 4611)